Instalacje hydrantowe śląskie

Instalacje hydrantowe to systemy, które umożliwiają przeprowadzenie akcji gaśniczej w razie wystąpienia pożaru w danym obiekcie. Składają się one m.in. z urządzeń zabezpieczających dostawę wody gaśniczej (zbiorniki wodne, instalacje wodociągowe, sieci wodne przemysłowe, sieci przeciwpożarowe) oraz urządzeń dystrybucyjnych (hydranty naziemne i podziemne, szafki hydrantowe, zawory hydrantowe, prądownice, węże tłoczne).

Instalacje hydrantowe składają się z elementów zewnętrznych do gaszenia pożarów na terenie otwartym oraz wewnętrznych, których używa się w razie zapłonu w środku obiektu. Wszystkie te urządzenia muszą zapewniać dostawę odpowiedniej ilości wody pod konkretnym ciśnieniem. Dokładne wartości tych parametrów są regulowane przez obowiązujące przepisy.

Nie tylko dostarczamy wszystkie niezbędne elementy, lecz także zajmujemy się profesjonalnym projektowaniem instalacji hydrantowych. Dbamy o to, by nasze systemy spełniały wymagania stawiane przez obowiązujące przepisy i zapewniały pełne bezpieczeństwo w budynku. W trakcie pracy bierzemy pod uwagę ewentualne zagrożenia i zmiany, które mogą zachodzić w instalacji pod wpływem czasu.

Instalacje hydrantowe a obowiązujące prawo

W przypadku instalacji hydrantowych obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nim obiekty dzieli się na mieszkalne, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, inwentarskie, produkcyjne i magazynowe. Zaledwie kilka lat temu w ustawie wprowadzono poprawki dotyczące stosowania instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynkach o konkretnym przeznaczeniu. Zgodnie z nimi właściciele obiektów są zobowiązani do:

  • wprowadzenia hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym o średnicy 33 mm – mowa tu zwłaszcza o garażach zamkniętych z co najmniej 10 stanowiskami oraz garażach wielokondygnacyjnych,
  • przestrzegania polskich norm dotyczących elementów instalacji hydrantowej,
  • umieszczania zaworów 53 w metalowych szafkach ochronnych zgodnych z polskimi normami; nie mogą być one zlokalizowane w miejscach szczególnie narażonych na dewastację,
  • korzystania z zapasu wody do gaszenia pożarów wyłącznie we wspomnianym celu.

Projektowanie instalacji PPOŻ. to zadanie dla specjalistów, którzy orientują się w aktualnych przepisach i wiedzą, jak ich przestrzegać. Aby stworzyć sprawnie działający system, trzeba wykonać wiele obliczeń i sprawdzić, czy dana instalacja będzie wystarczająco skuteczna w konkretnej lokalizacji. Przygotowujemy kompleksowe projekty instalacji hydrantowych, a następnie nadzorujemy montaż poszczególnych elementów. Dbamy o to, by system działał prawidłowo i był zgodny z wymaganiami stawianymi przez obowiązujące przepisy.

Wszystkie wymagania dotyczące instalacji hydrantowej są zawarte w Polskich Normach mówiących o ochronie pożarowej. Wspomniano w nich także o konieczności regularnego przeprowadzania przeglądów systemów. Bierzemy pod uwagę wszystkie te czynniki, tworząc sprawnie działającą instalację.